Fundacja LET ARTE

Statut

Wspieranie edukacji oraz rozwoju intelektualnego i fizycznego dzieci i młodzieży.

Wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Działania na rzecz integracji międzynarodowej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Działania na rzecz znajomości języków obcych i kultur innych krajów.

Edukacja na rzecz tolerancji wobec innych wyznań, ras i kultur.

Wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego na obszarach wiejskich.

Upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Wspieranie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Tworzenie, aktywizowanie i wspieranie działalności organizacji i grup społecznych.

Podejmowanie działań dążących do przezwyciężania i powstrzymywania nierówności społecznych.

Działanie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i przeciwdziałanie patologiom społecznym.

Działania na rzecz wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju oraz budowania więzi społecznych i rodzinnych.

Działania na rzecz zdrowia psychicznego, rozwoju umiejętności psychoprofilaktycznych i profesjonalnego doradztwa i pomocy ludziom.

Upowszechnianie edukacji ekologicznej i działania na rzecz zachowania zasobów naturalnych.

FundacjA Pro Liberis et Arte

Dla dzieci i edukacji

Numer konta:
Bank Zachodni WBK S.A.
13 1090 2718 0000 0001 2312 3724

KRS: 0000502486
NIP: 7393866489
REGON: 281574424

Copyright Fundacja LET ARTE | Wszelkie prawa zastrzeżone  | Powered by 29dsgn.com