Fundacja LET ARTE

Statut

Wspieranie edukacji oraz rozwoju intelektualnego i fizycznego dzieci i młodzieży.

Wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Działania na rzecz integracji międzynarodowej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Działania na rzecz znajomości języków obcych i kultur innych krajów.

Edukacja na rzecz tolerancji wobec innych wyznań, ras i kultur.

Wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego na obszarach wiejskich.

Upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Wspieranie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Tworzenie, aktywizowanie i wspieranie działalności organizacji i grup społecznych.

Podejmowanie działań dążących do przezwyciężania i powstrzymywania nierówności społecznych.

Działanie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i przeciwdziałanie patologiom społecznym.

Działania na rzecz wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju oraz budowania więzi społecznych i rodzinnych.

Działania na rzecz zdrowia psychicznego, rozwoju umiejętności psychoprofilaktycznych i profesjonalnego doradztwa i pomocy ludziom.

Upowszechnianie edukacji ekologicznej i działania na rzecz zachowania zasobów naturalnych.